Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • brak funkcjonalności PJM na stronie
  • brak filmu informacyjnego w PJM

Ogólny raport analizy strony spmiedniewice_report.zip

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Marcin MiroszewskiMarcin.Miroszewski@wiskitki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 854-50-39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Szkoły Podstawowej im. Prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach znajduje się pod adresem Miedniewice 86.

Po przejściu utwardzonym chodnikiem jest wejście główne do szkoły od strony masztu (strona północna). Wejście jest zadaszone i wykonane z 2 stopni, z jednej strony schodów jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne znajduje się od strony południowej.

W budynku dwukondygnacyjnym nie ma windy, która umożliwiłaby osobom niepełnosprawnym dostanie się na wyższą kondygnację (piętro). W budynku szkoły znajdują się schody z poręczami z jednej strony. Do budynku wchodzi się drzwiami dwuskrzydłowymi, które otwierają się za pomocą klamki.

Pracownicy obecni w budynku reagują na pojawiające się bieżące potrzeby interesantów.

W budynku szkoły jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu.

Na terenie szkoły nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym. Przy ulicy jest  tylko zatoka na 4 miejsca parkingowe bez wyznaczenia miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły można wejść z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

brak aplikacji mobilnych
Skip to content