Terminarz spotkań z rodzicami 2022/2023

       

 

Lp.

Forma spotkania

Termin

Tematyka

Odpowiedzialni

1.

Zebranie z rodzicami – spotkania klasowe

20.09.2023 r.
21.09.2023 r.

 

1. Zapoznanie z planem pracy wychowawcy

na r. szk. 2023/24.

2. Przypomnienie ogólnych zasad oceniania (ZO), Statutu.

3. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi (śródroczne, roczne).

4. Terminarz spotkań z rodzicami.

5. Wybory do Rady Oddziałowej i do Rady Rodziców.

6. Godziny pracy pedagoga, psychologa, biblioteki i świetlicy.

7. Ogłoszenia i Komunikaty.

 

dyrektor

wychowawcy

2.

Zebranie RR

28.09.2023 r.

1. Wybór Prezydium Rady Rodziców

 – przewodniczącego

– z – cy przewodniczącego

– sekretarza

– skarbnika

– komisji rewizyjnej

2. Przedstawienie RR planu pracy szkoły.

3. Uchwalenie w porozumieniu

z RP programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 

dyrektor

3.

Zebranie z rodzicami

19.10.2023 r.

zebranie ogólne i zebrania klasowe

1. Zapoznanie wszystkich rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

2. Zapoznanie z planem pracy szkoły.
3. Zapoznanie z planem pracy pedagoga i psychologa. 

 

dyrektor

zespół wychowawczo-profilaktyczny

pedagog

psycholog

p. Ciężka

wychowawcy

 

4.

Dzień otwarty

23.11.2023 r.

1. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu.

2. Rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami

i nauczycielami uczącymi.

 

nauczyciele

5.

Dzień otwarty

19.12.2023 r.

1. Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

2. Rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami

i nauczycielami uczącymi.

 

nauczyciele

6.

Zebranie z rodzicami

12.01.2024 r.

 

1. Podsumowanie wyników pracy w I półroczu.

2. Analiza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole.

3. Zebrania rodziców z wychowawcami

·         Poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze r. szk. 2023/2024.

  • analiza sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasach.

4. Wnioski do dalszej pracy.

 

dyrektor

psycholog

wychowawcy

7.

Dzień otwarty

14.03.2024 r.

1. Informacje o postępach w nauce i zachowaniu.

2. Rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami

i nauczycielami.

 

nauczyciele

8.

Dzień otwarty

09.05.2024 r.

1. Informacje o postępach w nauce i zachowaniu.

2. Rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami

i nauczycielami.

 

 

9.

Zebranie z rodzicami

06.06.2024 r.

1. Spotkania z wychowawcami w klasach.

2. Omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej klasy.

3. Poinformowanie rodziców o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

4. Sprawy bieżące.

 

dyrektor

 

Skip to content