Terminarz spotkań z rodzicami 2022/2023

 
Lp. Forma spotkania Termin Tematyka Odpowiedzialni
1. Zebranie z rodzicami – spotkania klasowe 21.09.2022 r. 22.09.2022 r.   1. Zapoznanie z planem pracy wychowawcy na r. szk. 2022/23. 2. Przypomnienie ogólnych zasad oceniania (ZO), Statutu. 3. Terminarz spotkań z rodzicami. 4. Wybory do Rady Oddziałowej i do Rady Rodziców. 5. Godziny pracy pedagoga, psychologa, biblioteki i świetlicy. 6. Ogłoszenia i Komunikaty.   dyrektor wychowawcy
2. Zebranie RR 29.09. 2022 r. 1. Wybór Prezydium Rady Rodziców  – przewodniczącego – z – cy przewodniczącego – sekretarza – skarbnika – komisji rewizyjnej 2. Przedstawienie RR planu pracy szkoły. 3. Uchwalenie w porozumieniu z RP programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.   dyrektor
3. Zebranie z rodzicami 18,19,20.10.2022 r. (zebrania klasowe) lub 20.10.2022 r. zebranie ogólne + zebrania klasowe 1. Zapoznanie wszystkich rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 2. Zapoznanie z planem pracy szkoły. 3. Zapoznanie z planem pracy pedagoga i psychologa.    dyrektor zespół wychowawczo-profilaktyczny pedagog psycholog p. Ciężka wychowawcy  
4. Dzień otwarty 17.11.2022 r. 1. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu. 2. Rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi.   nauczyciele
5. Dzień otwarty 12.01.2023 r. 1. Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. 2. Rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi.   nauczyciele
6. Zebranie z rodzicami 31.01; 01.02; 02.02.2023 r.   1. Podsumowanie wyników pracy w I półroczu. 2. Analiza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole. 3. Zebrania rodziców z wychowawcami ·         Poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze r. szk. 2022/2023.
  • analiza sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasach.
4. Wnioski do dalszej pracy.  
dyrektor psycholog wychowawcy
7. Dzień otwarty 27.04.2023 r. 1. Informacje o postępach w nauce i zachowaniu. 2. Rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami i nauczycielami.   nauczyciele
8. Zebranie z rodzicami 05,06.06.2023 r. 1. Spotkania z wychowawcami w klasach. 2. Omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej klasy. 3. Poinformowanie rodziców o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. 4. Sprawy bieżące.   dyrektor
       
Skip to content