Historia Szkoły

Miedniewice to mała wieś w gminie Wiskitki w województwie mazowieckim, oddalona o około 15 km od Żyrardowa. Ma jednak bogatą historię. Początki jej sięgają XIV wieku; pierwsze znane zapiski w dokumentach źródłowych dotyczące Wiskitek pochodzą z 1359r. Rozwój osady nastąpił jednak dopiero w XVIIw. za sprawą cudownego obrazu Świętej Rodziny. Wówczas powstał ośrodek kultu religijnego, podtrzymujący tę tradycję do dziś. Kultywują ją obecnie zakon ojców franciszkanów (następcy o.o. reformatorów brązowych) oraz od 1986r. klauzurowy zakon sióstr klarysek. Przez Miedniewice prowadzi dziś szlak warszawskiej pielgrzymki do Częstochowy.Początki szkoły we wsi Miedniewice datują się od końca XIXw. choć trudne są do udokumentowania. Jednak wiadomo, że już w 1906r. istniała 2-klasowa szkoła mieszcząca się w budynku klasztornym. Od 1927 r. część szkoły przeniesiono do budynku po karczmie. Wtedy liczyła ona cztery klasy.Od roku szkolnego 1936/37 do wybuchu II wojny światowej kierownikiem szkoły był Eugeniusz Religa, ojciec znanego polskiego kardiochirurga, prof. Zbigniewa Religi. Wtedy szkoła liczyła już siedem klas. W czasie wojny w Miedniewicach prowadzono tajne nauczanie w budynku klasztornym.Po wojnie warunki pracy szkoły mieszczącej się nadal częściowo w klasztorze i karczmie długo pozostawały bez zmian; było zimno i ciasno. Do I klasy w roku szkolnym 1945/46 uczęszczał sam Zbigniew Religowie. Później państwo Religa przenieśli się do Skierniewic i dalej.W Miedniewicach istniała pilna potrzeba budowy nowej szkoły. Prace trwały w latach 1959-1963 za czasów kierownika Mieczysława Lebiody. Nowy obiekt powstał jako budynek wolno stojący, na placu, który trzeba było zagospodarować. Założono wówczas ogród i zbudowano boisko szkolne. Z czasem zainstalowano centralne ogrzewanie, a na podłogach położono parkiet. Obiekt okazał się estetyczny i funkcjonalny. Poprawa warunków pracy przyniosła efekty w pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej, a zwłaszcza w zakresie pracy organizacji harcerskiej i spółdzielni uczniowskiej, krajoznawstwa i turystyki oraz sportu. Prowadzona od wielu lat praca w zakresie wychowania zdrowotnego zaowocowała przystąpieniem szkoły do europejskiego programu promocji zdrowia. W 1998r. szkoła nasza uzyskała tytuł Szkoły Promującej Zdrowie. Podjęta od 1996 r. działalność w zakresie dziedzictwa kulturowego w regionie była inspiracją do podjęcia kampanii „Patron i sztandar szkoły”, która zakończyła się 8 czerwca 1999 r. uroczystością nadania szkołe imienia prof. Zbigniewa Religi – Honorowego Obywatela Gminy Wiskitki, rodaka Miedniewic.

Wtedy też otrzymaliśmy sztandar szkoły, na którego ufundowanie pracowało całe środowisko, a wykonały go miejscowe siostry klaryski.To było wielkie święto dla małych Miedniewic. Osoba Patrona połączyła przyszłość przez teraźniejszość z przeszłością naszej wsi.W związku z wprowadzeniem reformy oświaty, od roku szkolnego 1999/2000 w Miedniewicach funkcjonuje sześcioletnia szkoła podstawowa. Wraz z oddziałem przedszkolnym liczy około 150 uczniów i zatrudnia 15 nauczycieli. Szkoła dopracowała się własnego hymnu. Może poszczycić się wynikami dydaktycznymi i wychowawczo – opiekuńczymi. Mamy dobrą bazę do bieżącej pracy, w tym wielofunkcyjne boisko sportowe – dar od władz samorządowych gminy.Dla „ocalenia od zapomnienia” zostały spisane dwa tomy „Kroniki Miedniewic” oraz „Historia szkoły”. Jest to wynik współpracy dyrektora szkoły, Ewy Kotowskiej oraz mieszkańca Miedniewic Henryka Czuby. Miejscowa nauczycielka – katechetka Joanna Zawisza napisała także pracę magisterską pt. „Kult Cudownego Obrazu w Miedniewicach”. Zapisaną wiedzę historyczną propagujemy w środowisku. Utrzymujemy serdeczne kontakty z Patronem, który już kilkakrotnie gościł w naszej szkole.Jak widać szkoła pełni w środowisku funkcję kulturotwórczą. Kontynuuje działalność z zakresu dziedzictwa kulturowego w regionie i promocji zdrowia wdrażając jednocześnie reformę oświaty.

Skip to content